วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อุบลราชธานี

เขต 1  อำเภอเมือง, อำเภอเขื่องใน, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตาลสุม, อำเภอดอนมดแดง, กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 ( จำนวน 9 คน )
 • นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายอดุลย์ นิลเปรม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2
 • นายไพศาล อัครรัตนดิลก พรรคประชากรไทย เบอร์ 4
 • นางณัฐนันท์ ภูเดชเรืองทรัพย์ พรรคดำรงไทย เบอร์ 8
 • นายวิทวัส พันธ์นิกุล พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นางสาวซึ้งดิน หลักเขต พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายบุญเทียม แก้วทองคำ พรรคการเมืองใหม่ เบอร์ 20
 • นายวิศวะ ศรีโอษฐ์ พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
 • นางมณฑาดา ศิริศรี พรรคพลังคนกีฬา เบอร์ 36
เขต 2  อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดง  อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตาลสุม
จำนวนหน่วย 326  จำนวนผู้มีสิทธิ์ 124,964  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ( จำนวน 8 คน )
 • นายสมบัติ รัตโน พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายอังกูร ไผ่แก้ว พรรคประชากรไทย เบอร์ 4
 • นายสมหวัง อาภรณ์ศรี พรรคดำรงไทย เบอร์ 8
 • นายศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายกฤติรัตนชัย ทองเรือง พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16
 • นางสาวฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายรัชภูมิ รัตโน พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
 • นายแสนชัย จิตรเสน พรรคพลังคนกีฬา เบอร์ 36
เขต 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลตำบลอุบล ตำบลแจระแม ตำบลปะอาว  ตำบลหนองขอน ตำบลหนองบ่อ ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก) อำเภอเขื่องใน
จำนวนหน่วย  273   จำนวนผู้มีสิทธิ์ 124,008  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 ( จำนวน 5 คน )
 • นายณรงค์ชัย วีระกุล พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • ดร.วิชัย ครองยุติ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16
 • นายกล้าธรรม มารยาท พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายศรีบู ขจรฟุ้ง พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
เขต 4  อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลโคกก่อง ตำบลสำโรง )
จำนวนหน่วย  272  จำนวนผู้มีสิทธิ์  126,646 คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 ( จำนวน 8 คน )
 • นายสุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายชนายุส โพธิ์แก้ว พรรคประชากรไทย เบอร์ 4
 • นายบุญมาก แสนเมือง พรรคประชาธรรม เบอร์ 7
 • นายเพิ่มศักดิ์ ศุภโกศล พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นางสาวดินงาม นาวาบุญนิยม พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายอุปโกเมน วิริยาภิรมย์ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
 • นายสุรพงษ์ ผาธรรม พรรคการเมืองใหม่ เบอร์ 20
 • นายกันย์ดนัย ภูวพิชญ์ขจรกิจ พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
เขต 5  อำเภอตระการพืชผล     อำเภอกุดข้าวปุ้น
จำนวนหน่วย  316  จำนวนผู้มีสิทธิ์  117,862 คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 ( จำนวน 7 คน )
 • นายสุทธิชัย จรูณเนตร พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายอุทัย ปลาทอง พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นางสาวดินเย็น ชาวหินฟ้า พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
 • นายดุสิต โสภิตชา พรรคประชาสันติ เบอร์ 33
 • นายสันติ พูดเพราะ พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
 • นายผล พลเขต พรรคพลังคนกีฬา เบอร์ 36
เขต 6  อำเภอเขมราฐ  อำเภอโพธิ์ไทร  อำเภอนาตาล 
จำนวนหน่วย  264  จำนวนผู้มีสิทธิ์  111,245  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 6 ( จำนวน 5 คน )
 • นายพิสิษฐ์ สันตะพันธ์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2
 • นายวีระ รูปคม พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16
 • นายสมพร เวียงแก้ว พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
เขต 7  อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร (ยกเว้น ตำบลโนนก่อ) อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว ตำบลทรายมูล)
จำนวนหน่วย  261  จำนวนผู้มีสิทธิ์  109,002  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 7 ( จำนวน 6 คน )
 • นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2
 • นายประยงค์ บุญรอด พรรคดำรงไทย เบอร์ 8
 • นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • พ.จ.อ.หลักบุญ เต็มใจจน พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายจำเนียร จดจำ พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
เขต 8  อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว ตำบลทรายมูล) อำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอนาเยีย 
จำนวนหน่วย  275  จำนวนผู้มีสิทธิ์  121,214  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 8 ( จำนวน 6 คน )
 • นายบุญยังมั่น โสภาสาย พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายประภาส กาหลง พรรคดำรงไทย เบอร์ 8
 • นางสาวบุญย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นางดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายเสกสรร กอคูณ พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
 • ว่าที่ร้อยตรีเกริก ส่งเสริม พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
เขต 9  อำเภอบุณฑริก  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอสิรินธร ( เฉพาะตำบลโนนก่อ )
จำนวนหน่วย  223  จำนวนผู้มีสิทธิ์  108,649  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 ( จำนวน 7 คน )
 • นายปัญญา จินตะเวช พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายสุชาติ ตันติวนิชานนท์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2
 • นายบัวสอน สิงห์ทอง พรรคดำรงไทย เบอร์ 8
 • นายเรืองศรี ตรีราช พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายหนึ่งผา นาวาบุญนิยม พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายอุดม เฉลิมไธสง พรรคประชาสันติ เบอร์ 33
 • นายดาวชัย จันทร์เปรียง พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
เขต 10  อำเภอน้ำยืน  อำเภอทุ่งศรีอุดม  อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสำโรง (ยกเว้น ตำบลโคกก่อง ตำบลสำโรง) อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)
จำนวนหน่วย  312  จำนวนผู้มีสิทธิ์  124,636   คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 10 ( รวม 7 คน )
 • นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายประจักร แสนคำ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เบอร์ 2
 • นายศักดา ไชยเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายกีรติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16
 • นางสาวดาวพร ชาวหินฟ้า พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นางอุดร จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
 • นายนิรันดร์ บรรประจง พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
เขต 11  อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
จำนวนหน่วย  223  จำนวนผู้มีสิทธิ์  118,717  คน
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 11 ( รวม 7 คน )
 • นายศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1
 • นายจีระชัย พวงพันธ์ พรรคประชากรไทย เบอร์ 4
 • นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10
 • นายไทเทิดธรรม สีสุวรรณ์ พรรคเพื่อฟ้าดิน เบอร์ 18
 • นายตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21
 • นายราเชนทร์ ฉิมพลี พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34
 • นายวุฒิชัย สาระพันธ์ พรรคพลังคนกีฬา เบอร์ 36

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น